Manual

User Manual (polska wersja językowa)

 

Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii
1. Jeżeli urządzenie jest włączone, naciśnij i przytrzymaj
[ ], a następnie wybierz opcję Wyłączanie zasilania,
aby je wyłączyć.
2. Zdejmij tylną pokrywę.
Należy uważać, aby podczas zdejmowania tylnej
pokrywy nie uszkodzić paznokci.
3. Włóż kartę SIM lub USIM, kierując pozłacane styki
w dół.
Nie wolno wkładać karty pamięci do gniazda
karty SIM.
7
4. Włóż baterię.
5. Załóż tylną pokrywę.
Bateria
(litowo-jonowa / 1650 mAh)
8
Ładowanie baterii
Przed pierwszym włączeniem urządzenia należy
naładować baterię.
Należy używać wyłącznie ładowarek i kabli
zatwierdzonych przez firmę Samsung. Używanie
niekompatybilnych ładowarek lub kabli może
spowodować eksplozję baterii bądź uszkodzenie
urządzenia.
1. Otwórz pokrywę gniazda wielofunkcyjnego.
2. Podłącz mniejszą końcówkę ładowarki podróżnej do
gniazda wielofunkcyjnego.
Nieprawidłowe podłączenie ładowarki podróżnej
może spowodować poważne uszkodzenie
urządzenia. Żadne uszkodzenia wynikające z
nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.
9
3. Podłącz większą końcówkę ładowarki podróżnej do
gniazda elektrycznego.
Podczas ładowania urządzenia ekran dotykowy
może nie działać z powodu niestabilności źródła
zasilania. W takim przypadku należy odłączyć
ładowarkę od urządzenia.
4. Po całkowitym naładowaniu baterii odłącz ładowarkę
podróżną najpierw od urządzenia, a następnie od
gniazda elektrycznego.
Nie należy wyjmować baterii przed odłączeniem
ładowarki podróżnej. Może to spowodować
uszkodzenie urządzenia.
Nieużywaną ładowarkę podróżną należy
odłączyć w celu zaoszczędzenia energii.
Ładowarka podróżna nie posiada wyłącznika
zasilania, dlatego w celu przerwania zasilania
należy odłączyć ją od gniazda elektrycznego.
Podczas używania ładowarka podróżna powinna
znajdować się w pobliżu gniazda elektrycznego.
10
Wprowadzenie
Włączanie i wyłączanie urządzenia
Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz [ ].
Po pierwszym włączeniu urządzenia skonfiguruj je,
wykonując polecenia wyświetlane na ekranie.
Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz
[ ], a następnie wybierz Wyłączanie zasilania.
• W miejscach, w których używanie urządzeń
bezprzewodowych jest zabronione, np. w
samolotach i szpitalach, należy przestrzegać
wszystkich widocznych ostrzeżeń i wskazówek
udzielanych przez upoważniony personel.
• Aby korzystać tylko z usług niesieciowych
urządzenia, należy przełączyć je do trybu
Offline.
11
Zapoznanie z urządzeniem
Czujnik zbliżeniowy
Czujnik światła
Klawisz głośności
Klawisz menu
Słuchawka
Ekran dotykowy
Gniazdo zestawu
słuchawkowego
Obiektyw aparatu
Klawisz włączenia/
wyłączenia/
blokady ekranu
Antena
wewnętrzna
Gniazdo
wielofunkcyjne
Tylna pokrywa
Głośnik
Obiektyw z przodu
urządzenia
Klawisz strony
domowej
Klawisz Wstecz
Mikrofon
12
Klawisze
Klawisz Funkcja
Włączenia/
wyłączenia/
blokady
ekranu
Włączanie urządzenia (naciśnij i
przytrzymaj), dostęp do szybkich menu
(naciśnij i przytrzymaj), blokowanie
ekranu dotykowego.
Menu
Otwieranie listy opcji dostępnych na
bieżącym ekranie.
Ekran
startowy
Powrót do ekranu trybu oczekiwania,
otwarcie listy ostatnio używanych
aplikacji (naciśnij i przytrzymaj).
Wstecz
Wyświetlenie poprzedniego ekranu.
Głośność
Regulacja głośności.
Ekran dotykowy
Korzystając z ekranu dotykowego urządzenia, można
z łatwością wybierać opcje menu lub używać funkcji.
Ekranem dotykowym można sterować poprzez dotykanie,
dotykanie i przytrzymywanie oraz przeciąganie.
13
Ekran trybu oczekiwania
Ekran trybu oczekiwania jest wyświetlany, gdy urządzenie
znajduje się w trybie oczekiwania. Na ekranie trybu
oczekiwania wyświetlane są ikony wskaźników, widgety,
skróty do aplikacji i inne elementy.
Ekran trybu oczekiwania składa się z kilku paneli. Przewiń
w lewo lub w prawo do panelu trybu oczekiwania.
Opcjonalnie wybierz kropkę w górnej części ekranu,
aby przejść bezpośrednio do odpowiedniego ekranu
oczekiwania.
Ikony wskaźników
Ikony wskaźników wyświetlają moc sygnału, stan
urządzenia, bieżącą godzinę i inne informacje w górnej
części ekranu.
Panel skrótów klawiszowych
Panel skrótów klawiszowych pozwala korzystać z menu
skrótów oraz uzyskać dostęp do listy powiadomień, takich
jak nowe wiadomości, najbliższe wydarzenia i status
przetwarzania. Aby otworzyć panel skrótów klawiszowych,
dotknij obszaru ikon wskaźników w górnej części ekranu
i przesuń palec w dół. Aby ukryć panel, przeciągnij dolną
część listy w górę.
14
Dostęp do aplikacji
1. W trybie oczekiwania wybierz Aplikacje, aby przejść
do trybu Menu.
2. Przewiń w lewo lub w prawo do ekranu innego menu.
Opcjonalnie wybierz kropkę w górnej części ekranu,
aby przejść bezpośrednio do odpowiedniego ekranu
menu.
3. Wybierz aplikację.
4. Naciśnij [ ], aby ponownie wyświetlić poprzedni
ekran. Naciśnij klawisz ekranu startowego, aby
ponownie wyświetlić ekran trybu oczekiwania.
Dostęp do ostatnio używanych aplikacji
Naciśnij i przytrzymaj klawisz ekranu startowego, aby
wyświetlić listę ostatnio używanych aplikacji.
Uruchamianie kilku aplikacji
Urządzenie pozwala na pracę z wieloma zadaniami,
obsługując wiele aplikacji jednocześnie.
Aby uruchomić wiele aplikacji, podczas korzystania z danej
aplikacji naciśnijklawisz ekranu startowego, aby powrócić
do trybu oczekiwania, a następnie wybierz kolejną
aplikację, którą chcesz uruchomić.
Wprowadzanie tekstu
Tekst można wprowadzać za pomocą wirtualnej
klawiatury lub wpisując go odręcznie. Do kopiowania i
wklejania tekstu można również użyć opcji edycji.
15
Klawiatura Swype
Wprowadzanie tekstu na klawiaturze Swype odbywa się
poprzez przesuwanie palca po literach na klawiaturze.
Dotknij pierwszej litery słowa, przesuń palec do kolejnych
liter i oderwij go od klawiatury po wybraniu ostatniej litery.
Klawiatura Samsung
Klawiatura Samsung oferuje kilka różnych rodzajów
klawiatury (np. klawiatury QWERTY i 3×4) oraz tryb
odręcznego wprowadzania tekstu.
Podczas wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury typu
QWERTY lub 3×4 można używać funkcji podpowiedzi.
Pozwala ona przewidywać wprowadzane słowa i
wyświetlać sugestie.
Podczas wprowadzania tekstu można obrócić
urządzenie, aby wyświetlić klawiaturę QWERTY
na szerszym ekranie.
Nawiązywanie lub odbieranie połączenia
Połączenie można nawiązać poprzez wprowadzenie
numeru telefonu lub wybranie go z listy kontaktów. Można
również wyświetlić listę ostatnich połączeń i wybrać z niej
numer.
Nawiązywanie połączenia
Wyświetl ekran wybierania numeru, wprowadź numer
telefonu i wybierz . Aby nawiązać połączenie wideo,
wybierz opcję .
16
Odbieranie połączenia
Po nadejściu połączenia przeciągnij w prawo aż do
kropki.
Wysyłanie i odbieranie wiadomości
Możliwe jest tworzenie i wysyłanie wiadomości
tekstowych (SMS), multimedialnych (MMS) oraz
wiadomości e-mail, jak również przeglądanie lub
zarządzanie wysłanymi lub odebranymi wiadomościami.
• Poza zasięgiem sieci macierzystej za
wysyłanie lub odbieranie wiadomości mogą
być naliczane dodatkowe opłaty. W celu
uzyskania szczegółowych informacji należy się
skontaktować z operatorem.
• Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w
wiadomości SMS zależy od operatora sieci.
Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną
liczbę znaków, telefon ją podzieli.
• Możesz wybrać rodzaj alfabetu dla nowych
wiadomości SMS w Ustawieniach w menu
Tryb wprowadzania. Po wybraniu opcji
Automatyczny telefon zmieni kodowanie
z alfabetu GSM na Unicode, jeśli zostanie
wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania
Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej
liczby znaków w wiadomości o około połowę.
Wiadomości tekstowe i multimedialne
Możliwe jest tworzenie i wysyłanie wiadomości
tekstowych lub multimedialnych, które zawierają tekst,
obraz, pliki wideo i audio.
17
Wiadomości e-mail
Aplikacja e-mail umożliwia wysyłanie wiadomości e-mail z
urządzenia. Przed wysłaniem lub odebraniem wiadomości
e-mail należy dodać konto e-mail.
Łączenie się z Internetem
Możliwe jest łączenie się z siecią bezprzewodową za
pomocą funkcji WLAN lub połączeń z siecią komórkową.
Otwórz aplikację internetową i przeglądaj strony
internetowe. Możliwe jest dodawanie ulubionych stron
internetowych do zakładek oraz korzystanie z innych opcji
sieciowych.
• Za dostęp do Internetu i pobieranie plików
multimedialnych mogą być pobierane
dodatkowe opłaty.
• Zalecamy korzystanie z dedykowanych taryf
lub pakietow danych, które umożliwiają
korzystanie z transmisji danych i pozwolą
uniknąć dodatkowych kosztów z tym
związanych. Włączony telefon, może być na
stałe podłączony do Internetu i automatycznie
synchronizować się z usługami opartymi na
transmisji danych.
Aktywacja funkcji Mobile Tracker
Funkcja Mobile Tracker umożliwia znalezienie i odzyskanie
urządzenia. Gdy do urządzenia zostanie włożona nowa
karta SIM lub USIM, funkcja Mobile Tracker spowoduje
automatyczne wysłanie numeru kontaktowego do
podanych odbiorców.
18
Ostrzeżenia dotyczące
bezpieczeństwa
Aby zapobiec obrażeniom ciała i uszkodzeniom urządzenia, przed
przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy zapoznać się poniższymi
informacjami.
Ostrzeżenie: Zapobieganie porażeniom prądem
elektrycznym, pożarom i wybuchom.
Nie używać uszkodzonych przewodów zasilających, wtyczek lub
gniazdek elektrycznych.
Nie dotykać przewodu zasilającego mokrymi dłońmi, ani nie
odłączać ładowarki ciągnąc za przewód.
Nie wyginać ani nie niszczyć przewodu zasilającego.
Nie używać urządzenia podczas ładowania, ani nie dotykać go
mokrymi dłońmi.
Nie zwierać biegunów ładowarki lub baterii.
Nie upuszczać ładowarki lub baterii, ani nie narażać ich na
uderzenia.
Nie ładować baterii przy użyciu ładowarki niezatwierdzonej
przez producenta.
Nie korzystać z urządzenia podczas burzy.
Urządzenie może nie działać prawidłowo i ryzyko porażenia prądem
elektrycznym wzrasta.
Nie eksploatować uszkodzonej lub rozszczelnionej baterii litowojonowej
(Li-Ion).
W sprawie bezpiecznej utylizacji baterii litowo-jonowych należy
skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.
19
Ostrożność podczas używania i pozbywania się baterii.
Należy kor • zystać tylko z baterii i ładowarek zaakceptowanych przez
firmę Samsung i przeznaczonych dla danego urządzenia. Używanie
niezgodnych baterii i ładowarek może spowodować poważne obrażenia
lub uszkodzenie urządzenia.
• Nigdy nie należy wrzucać baterii lub urządzenia do ognia. Podczas
pozbywania się zużytych baterii i urządzeń należy przestrzegać
wszystkich przepisów lokalnego prawa.
• Nigdy nie należy umieszczać baterii ani urządzeń na urządzeniach
wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki.
Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
• Nie wolno miażdżyć ani dziurawić baterii. Należy unikać narażania
baterii na wysokie ciśnienie zewnętrzne, które możne doprowadzić do
wewnętrznego zwarcia i przegrzania.
Należy chronić urządzenie, baterie i ładowarki przed
uszkodzeniem.
• Nie należy narażać urządzania ani baterii na działanie bardzo niskich lub
bardzo wysokich temperatur.
• Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mogą być przyczyną
odkształcenia urządzenia, skrócenia jego żywotności, a także
zmniejszenia pojemności i czasu pracy baterii.
• Należy chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami.
Może to doprowadzić do utworzenia połączenia między biegunami + i –
baterii i spowodować jej tymczasowe lub trwałe uszkodzenie.
• Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.
Przestroga: Używając urządzenia w miejscach
objętych ograniczeniami należy postępować zgodnie
ze wszelkimi ostrzeżeniami i przepisami.
Wyłączać urządzenie w miejscach, gdzie jego używanie jest
zabronione.
Przestrzegać wszelkich przepisów, które ograniczają używanie urządzenia
w konkretnym miejscu.
Nie korzystać z urządzenia w pobliżu innych urządzeń
elektronicznych.
Większość urządzeń elektronicznych wykorzystuje sygnały o częstotliwości
radiowej. Posiadane urządzenie może zakłócać pracę innych urządzeń.
20
Nie używać posiadanego urządzenia w pobliżu rozrusznika
serca.
• W miarę możliwości unikać korzystania z urządzenia w promieniu 15 cm
od rozrusznika serca, ponieważ może zakłócać jego pracę.
• W razie konieczności korzystania z urządzenia, trzymać je w odległości
minimum 15 cm od rozrusznika serca.
• Aby ograniczyć ryzyko zakłócenia pracy rozrusznika serca, trzymać
urządzenie po przeciwnej stronie ciała od tej, z której znajduje się
rozrusznik.
Nie używać urządzenia w szpitalu lub w pobliżu urządzeń
medycznych, których pracę mogą zakłócać fale radiowe.
Użytkownicy osobiście korzystający ze sprzętu medycznego powinni
skontaktować się z jego producentem, aby upewnić się, czy fale radiowe
mogą wpływać na jego działanie.
W przypadku korzystania z aparatu słuchowego należy
skontaktować się z jego producentem w sprawie zakłóceń falami
radiowymi.
Pochodzące z posiadanego urządzenia fale radiowe mogą zakłócać pracę
niektórych aparatów słuchowych. Należy skontaktować się z producentem
aparatu słuchowego, aby upewnić się, czy korzystanie z niego jest
bezpieczne.
Wyłączanie urządzenia w otoczeniu o podwyższonym ryzyku
eksplozji.
• W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji nie należy wyjmować
baterii, lecz wyłączyć urządzenie.
• W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji należy zawsze stosować
się do wszystkich przepisów, znaków i instrukcji.
• Nie należy używać urządzenia w miejscach tankowania paliwa (na
stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami
chemicznymi, lub substancjami wybuchowymi.
• Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów
wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest przechowywane
urządzenie, jego części i akcesoria.
Wyłączanie urządzenia na pokładzie samolotu.
Korzystanie z urządzenia na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem.
Urządzenie może zakłócać pracę elektronicznych urządzeń nawigacyjnych
samolotu.
21
Możliwość wystąpienia problemów z pracą urządzeń
elektronicznych w samochodzie, wywoływanych falami
radiowymi, które emituje urządzenie.
Emitowane przez posiadane urządzenie fale radiowe mogą powodować
nieprawidłowe działanie urządzeń elektronicznych w samochodzie. Dalsze
informacje można uzyskać od producenta.
Przestrzeganie wszelkich ostrzeżeń i przepisów,
dotyczących korzystania z urządzeń przenośnych
podczas prowadzenia pojazdu.
Podstawowym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie
pojazdu. Jeśli zabrania tego prawo, nie należy korzystać z urządzenia
podczas prowadzenia pojazdu. Dla własnego i cudzego bezpieczeństwa
należy postępować zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i następującymi
wskazówkami:
• Korzystać z urządzenia głośnomówiącego.
• Poznać urządzenie i funkcje ułatwiające jego obsługę, np. szybkie
wybieranie i ponowne wybieranie. Funkcje te pomagają ograniczyć czas
potrzebny na nawiązanie lub odebranie połączenia.
• Umieszczać urządzenie w łatwo dostępnym miejscu. Umieszczać
urządzenie w miejscu dostępnym bez potrzeby odrywania wzroku od
drogi. Nie odbierać połączeń w niedogodnym momencie. Lepiej, żeby
odebrała je poczta głosowa.
• Poinformować rozmówcę, że prowadzi się pojazd. Zawiesić odbieranie
połączeń w przypadku wzmożonego ruchu lub trudnych warunków
drogowych. Niebezpieczne mogą być: deszcz, deszcz ze śniegiem, śnieg,
lód i wzmożony ruch.
• Nie notować ani nie wyszukiwać numerów telefonu. Przeglądanie listy
spraw do załatwienia lub kontaktów odwraca uwagę od podstawowego
obowiązku, jakim jest bezpieczne prowadzenie pojazdu.
• Z umiarem korzystać z urządzenia i oceniać warunki drogowe.
Nawiązywać połączenia podczas postoju lub przed włączeniem się do
ruchu. Planować rozmowy na chwile, gdy pojazd nie porusza się. Jeśli
zachodzi konieczność nawiązania połączenia, wybrać kilka cyfr, sprawdzić
lusterka i drogę, a następnie kontynuować.
• Nie wdawać się w stresujące lub emocjonujące rozmowy, które mogą
odwracać uwagę. Informować rozmówcę, że prowadzi się pojazd.
Przerywać rozmowy, które mogą odwracać uwagę od warunków na
drodze.
22
• Korzystać z urządzenia w celu wezwania pomocy. Wybrać numer
pogotowia w razie pożaru, wypadku drogowego lub sytuacji
wymagających pilnej pomocy lekarza.
• Korzystać z urządzenia w celu udzielenia pomocy innym. Wybrać numer
pogotowia będąc świadkiem wypadku, przestępstwa lub sytuacji
związanej z zagrożeniem życia.
• W razie potrzeby wzywać pomoc drogową lub dzwonić na specjalny
numer assistance. Widząc zepsuty pojazd, który nie stwarza poważnego
niebezpieczeństwa, uszkodzony sygnalizator, drobną stłuczkę, w której
raczej nikt nie odniósł obrażeń lub pojazd, który został skradziony,
wzywać pomoc drogową lub dzwonić na specjalny numer assistance.
Właściwa konserwacja i obsługa urządzenia
Ochrona urządzenia przed wodą.
• Wilgoć i wszelkiego rodzaju płyny mogą uszkodzić części i elementy
elektroniczne urządzenia.
• W przypadku zmoczenia urządzenia należy wyjąć baterię, nie włączając
go. Osuszyć urządzenie ręcznikiem i oddać do centrum serwisowego.
• Kontakt z płynem spowoduje, że naklejka informująca o uszkodzeniach
spowodowanych wodą zmieni kolor. Uszkodzenie urządzenia wodą może
doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.
Nie używać i nie przechowywać urządzenia w zapylonym,
brudnym otoczeniu.
Pył może spowodować problemy z działaniem urządzenia.
Nie kłaść urządzenia na pochyłych powierzchniach.
W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.
Nie przechowywać urządzenia w gorących lub zimnych
miejscach. Używać urządzenia w temperaturach z zakresu od
-20°C do 50°C.
• Pozostawienie urządzenia w zamkniętym samochodzie, gdzie
temperatura dochodzi do 80°C, może doprowadzić do jego wybuchu.
• Nie wystawiać urządzenia na długotrwałe, bezpośrednie działanie światła
słonecznego (np. na desce rozdzielczej samochodu).
• Przechowywać baterię w temperaturze od 0°C do 40°C.
23
Nie przechowywać urządzenia z metalowymi przedmiotami, np.
monetami, kluczami i naszyjnikami.
• Może to spowodować deformację i uszkodzenie urządzenia.
• Zetknięcie styków baterii z metalowymi przedmiotami może wywołać
pożar.
Nie przechowywać urządzenia w pobliżu pola magnetycznego.
• Narażenie urządzenia na działanie pola magnetycznego może
doprowadzić do jego uszkodzenia lub rozładowania baterii.
• Pole magnetyczne może uszkadzać karty z paskiem magnetycznym, w
tym karty kredytowe, telefoniczne, paszporty i karty pokładowe.
• Nie należy używać futerałów lub akcesoriów z magnetycznymi
zapięciami. Nie należy również narażać urządzenia na długotrwałe
przebywanie w polu magnetycznym.
Nie przechowywać urządzenia w pobliżu grzejników, kuchenek
mikrofalowych, urządzeń kuchennych lub pojemników pod
ciśnieniem.
• Może to spowodować rozszczelnienie baterii.
• Urządzenie może się przegrzać i spowodować pożar.
Nie upuszczać urządzenia, ani nie narażać go na uderzenia.
• Może to spowodować uszkodzenie ekranu urządzenia.
• Wygięcie lub deformacja urządzenia mogą spowodować jego
uszkodzenie lub uszkodzenie niektórych jego elementów.
Nie używać lampy błyskowej w małej odległości od oczu ludzi
lub zwierząt.
Użycie lampy błyskowej w małej odległości od oczu może spowodować
chwilową utratę zdolności widzenia lub uszkodzić wzrok.
Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki.
• Nie należy ładować baterii dłużej niż przez tydzień. Przeładowanie baterii
może skrócić jej czas pracy.
• Długo nieużywana bateria ulegnie rozładowaniu i przed użyciem będzie
musiała być ponownie naładowana.
• Nieużywane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.
• Baterii należy używać tylko do celów, do których zostały przeznaczone.
24
Należy korzystać wyłącznie z baterii, ładowarek, akcesoriów i
materiałów zatwierdzonych przez producenta.
Używanie z • wykłych baterii lub ładowarek może skrócić czas eksploatacji
urządzenia lub spowodować jego awarię.
• W przypadku stosowania akcesoriów lub materiałów niezatwierdzonych
przez firmę Samsung, nie ponosi ona odpowiedzialności za
bezpieczeństwo użytkownika.
Nie gryźć ani nie ssać baterii ani urządzenia.
• Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub wywołać wybuch.
• Jeśli z urządzenia korzystają dzieci, upewnić się, że robią to prawidłowo.
Rozmawiając przez urządzenie:
• Trzymać je prosto, tak jak zwykły telefon.
• Mówić prosto do mikrofonu.
• Należy unikać kontaktu z wewnętrzną anteną urządzenia. Dotykanie
anteny może powodować pogorszenie jakości połączenia lub emisję
większej ilości fal radiowych, niż to potrzebne.
• Trzymać urządzenie luźno, delikatnie naciskać klawisze, używać funkcji
ograniczających liczbę klawiszy do naciśnięcia (takich jak szablony lub
przewidywanie tekstu) oraz robić często przerwy.
Ochrona słuchu.
• Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może
prowadzić do uszkodzenia słuchu.
• Kontakt z głośnymi dźwiękami podczas prowadzenia
pojazdu może odwracać uwagę i przyczynić się do
wypadku.
• Przed podłączeniem słuchawek do źródła dźwięku
należy zawsze zmniejszyć głośność. Należy ustawić
taki minimalny poziom głośności, aby słyszeć
rozmowę lub muzykę.
Korzystając z urządzenia podczas chodzenia lub przemieszczania
się należy zachować uwagę.
Aby uniknąć obrażeń ciała, należy zawsze zwracać uwagę na otoczenie.
Nie nosić urządzenia w tylnej kieszeni lub w pasie.
W razie upadku może to spowodować uraz lub zniszczenie urządzenia.
25
Nie należy rozbierać, przerabiać lub naprawiać urządzenia.
Zmiany i modyfikacje urządzenia mogą doprowadzić • do unieważnienia
gwarancji producenta. W celu naprawy należy oddać urządzenie do
centrum serwisowego firmy Samsung.
• Nie należy rozbierać ani przekłuwać baterii, gdyż może to doprowadzić
do wybuchu lub pożaru.
Nie wolno malować urządzenia ani naklejać na nie naklejek.
Farba i naklejki mogą zablokować elementy ruchome i uniemożliwić
poprawne działanie urządzenia. Użytkownicy uczuleni na farbę lub
metalowe elementy produktu mogą odczuwać swędzenie, mogą dostać
wysypki lub może im puchnąć skóra. W takim wypadku należy przerwać
użytkowanie produktu i skonsultować się z lekarzem.
Czyszcząc urządzenie:
• Przetrzeć urządzenie lub ładowarkę ręcznikiem lub gumką.
• Oczyścić styki baterii za pomocą wacika lub ręcznika.
• Nie używać środków chemicznych ani detergentów.
Nie należy korzystać z telefonu, jeśli ekran jest pęknięty lub
uszkodzony.
Odłamki szkła lub tworzywa akrylowego mogą spowodować rany dłoni
lub twarzy. Oddać urządzenie do naprawy w centrum serwisowym firmy
Samsung.
Używać urządzenia wyłącznie w zgodzie z jego przeznaczeniem.
Używając urządzenia w miejscu publicznym nie zakłócać spokoju
innym.
Nie pozwalać dzieciom na korzystanie z urządzenia.
Urządzenie nie jest zabawką. Nie pozwalać dzieciom na zabawę
urządzeniem, ponieważ mogą zranić siebie lub innych, zniszczyć urządzenie
lub wykonać połączenia, które obciążą rachunek użytkownika.
Podczas montowania urządzenia i akcesoriów należy zachować
ostrożność.
• Należy upewnić się, czy wszystkie urządzenia oraz związane z nimi
akcesoria zostały bezpiecznie zamontowane w samochodzie.
• Nie należy umieszczać urządzenia i akcesoriów w obszarze
nadmuchiwania poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany
sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w
przypadku gwałtownego nadmuchania poduszki powietrznej.
26
Naprawy urządzenia mogą być dokonywane tylko przez
wykwalifikowanych pracowników serwisu.
Próba naprawy urządzenia przez niewykwalifikowanych pracowników może
doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji producenta.
Należy ostrożnie obchodzić się z kartami SIM lub kartami
pamięci.
• Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub
używane przez urządzenie. Może to spowodować utratę danych i/lub
uszkodzenie karty lub urządzenia.
• Należy chronić karty przed silnymi wstrząsami, ładunkami
elektrostatycznymi oraz zakłóceniami elektrycznymi ze strony innych
urządzeń.
• Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami ani metalowymi
przedmiotami. W razie zabrudzenia należy wytrzeć kartę miękką
ściereczką.
Zapewnianie dostępu do usług alarmowych.
W pewnych miejscach lub okolicznościach połączenie z numerem
alarmowym z urządzenia może nie być możliwe. Podczas podróży w
odległych lub słabiej rozwiniętych obszarach należy zaplanować inny
sposób kontaktu z pracownikami usług alarmowych.
Pamiętaj o utworzeniu kopii zapasowej ważnych danych.
Firma Samsung nie odpowiada za utratę danych.
Nie rozpowszechniaj materiałów chronionych prawem
autorskim.
Nie rozpowszechniaj zarejestrowanych materiałów chronionych prawem
autorskim bez zgody właścicieli tych materiałów. Niezastosowanie się
do tego zalecenia może być przyczyną naruszenia praw autorskich.
Producent nie odpowiada za jakiekolwiek skutki prawne nielegalnego
rozpowszechniania materiałów chronionych prawem autorskim przez
użytkownika.
27
Informacja dotyczaca zachowania danych w naprawianym
telefonie.
Informujemy o konieczności sporządzenia kopii zapasowej wszelkich
ważnych dla klienta treści i danych przechowywanych w produkcie,
ponieważ podczas naprawy lub wymiany produktu, treści i dane mogą ulec
zniszczeniu. Firma Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. nie będzie ponosić
odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek szkód lub strat wynikających
z utraty, uszkodzenia lub zniszczenia treści lub danych podczas naprawy lub
wymiany produktu.
Informacja dotyczaca uzytkowania telefonow z panelem
dotykowym.
Informujemy, iż uszkodzenie panela dotykowego w postaci rys lub zadrapań
przez ostre i/lub twarde przedmioty (np. klucze) mogą prowadzić do
wadliwej pracy telefonu. Usterki spowodowane powyższym, zgodnie z
warunkami gwarancji, traktowane są jako uszkodzenia mechaniczne i nie
są objęte gwarancją.
Informacje o certyfikacie SAR (Specific Absorption
Rate – specyficzny poziom napromieniowania)
Urządzenie spełnia wszystkie standardy Unii Europejskiej dotyczące
ograniczenia narażenia człowieka na energię fal radiowych, emitowaną
przez urządzenia radiowe i telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają
sprzedaży urządzeń, które przekraczają maksymalny poziom ekspozycji
(tzw. Specific Absorption Rate — specyficzny poziom napromieniowania),
wynoszący 2,0 W/kg.
Najwyższy osiągnięty w czasie testów poziom SAR wyniósł 0,346 W/kg. Przy
normalnym korzystaniu z urządzenia poziom SAR będzie znacząco niższy:
urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby emitowało tylko niezbędną
ilość energii wymaganą do połączenia z najbliższą stacją bazową. Przez
automatyczne obniżanie poziomu energii, gdy to tylko możliwe, urządzenie
zmniejsza ogólną ekspozycję na energię fal radiowych.
Umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji deklaracja zgodności stanowi dowód
tego, że urządzenie jest zgodne z dyrektywą R&TTE, dotyczącą urządzeń
radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Więcej
informacji o wartościach SAR i związanych z nią standardach UE można
znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung.
28
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o
oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i
elektronicznych)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub
dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie
należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki,
zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać
wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć
szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek
niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych
przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i
praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla
środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach
domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w
którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i
sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy
usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.
Sposób poprawnego usuwania baterii, w które
wyposażony jest niniejszy produkt
(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów
europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu
zużytych baterii)
Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub
opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania
baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą
zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw
domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg,
Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości
przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66.
Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą
powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.
Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie
materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać
je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.
29
Wyłączenie z odpowiedzialności
Część zawartości i usług dostępnych za pomocą tego urządzenia należy
do podmiotów trzecich i jest chroniona prawami autorskimi, patentami,
zastrzeżeniem znaków towarowych oraz innymi prawami własności
intelektualnej. Ta zawartość i usługi są dostarczane wyłącznie do użytku
osobistego i niekomercyjnego. Użytkownik nie może używać tej zawartości
ani usług w sposób, który nie został autoryzowany przez właściciela
zawartości lub dostawcę usług. Bez ograniczenia do powyżej wymienionych
warunków, w przypadku braku wyraźnej zgody odpowiedniego właściciela
zawartości lub dostawcy usług nie jest dozwolone modyfikowanie,
kopiowanie, ponowne publikowanie, przesyłanie, wysyłanie, przekazywanie,
tłumaczenie, sprzedawanie, tworzenie utworów pochodnych,
wykorzystywanie ani rozprowadzanie w żaden sposób, z wykorzystaniem
jakiegokolwiek medium, jakiejkolwiek zawartości lub usług wyświetlanych
za pomocą tego urządzenia.
„ZAWARTOŚĆ I USŁUGI POCHODZĄCE OD PODMIOTÓW TRZECICH
SĄ DOSTARCZANE W POSTACI „TAK, JAK JEST”. FIRMA SAMSUNG
NIE GWARANTUJE W SPOSÓB WYRAŻNY ANI DOROZUMIANY, ŻE
ZAWARTOŚĆ LUB USŁUGI DOSTARCZONE W TEN SPOSÓB BĘDĄ ZDATNE
DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. FIRMA SAMSUNG WYRAŻNIE ZRZEKA SIĘ
WSZELKICH WYNIKOWYCH GWARANCJI, W TYM, ALE BEZ OGRANICZENIA
DO GWARANCJI ZDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO
OKREŚLONEGO CELU. FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE ŚCISŁOŚCI,
PRAWIDŁOWOŚCI, PUNKTUALNOŚCI, LEGALNOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI
ŻADNEJ ZAWARTOŚCI LUB USŁUG UDOSTĘPNIANYCH ZA POMOCĄ
TEGO URZĄDZENIA I W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, Z WŁĄCZENIEM
ZANIEDBANIA, NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z UMOWĄ
LUB KONTRAKTEM ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE
LUB WYNIKOWE SZKODY, HONORARIA ADWOKATÓW, WYDATKI LUB INNE
SZKODY WYNIKAJĄCE ALBO ŁĄCZĄCE SIĘ Z JAKIMIKOLWIEK INFORMACJAMI
ZAWARTYMI LUB ZWIĄZANYMI Z UŻYCIEM ZAWARTOŚCI LUB USŁUG
PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĄDŻ PODMIOTY TRZECIE, NAWET JEŚLI ZOSTAŁA
POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TEGO RODZAJU SZKÓD”.
Świadczenie usług przez podmioty trzecie może zostać zakończone lub
przerwane w dowolnej chwili i firma Samsung nie gwarantuje, że zawartość
lub usługa będą dostępne przez jakikolwiek czas. Zawartość i usługi są
przesyłane przez podmioty trzecie za pośrednictwem sieci i urządzeń
przesyłowych, które nie są kontrolowane przez firmę Samsung. Bez
ograniczenia ogólności niniejszego wyłączenia z odpowiedzialności firma
Samsung wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za przerwanie
lub zawieszenie dostępności zawartości lub usługi uzyskiwanych za pomocą
tego urządzenia.
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za usługi klienta związane z
tą zawartością i usługami. Pytania i żądania dotyczące zawartości lub usług
należy kierować do ich dostawców.
30
UWAGA!
• Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę
danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem
telefonu.
• Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne
czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania
telefonu.
• Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub
przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
• Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych
styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów
telefonu.
• Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu
jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy
podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania
się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku
nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń
nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
• Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w
wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie
oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek
powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np.
zawilgocenie czy usterki wynikłe z działania wysokich lub niskich
temperatur).